"Kyo no shashinten"

Makiko Onari, Hironori Niho, Yoshihiro Toshima, Manabu Yamaguchi

2007.02.06 - 02.18
13:00〜20:00

kinen_shasin.jpg

Makiko Onari
Hironori Niho "Negative" http://www.k4.dion.ne.jp/~negative/
Yoshihiro Toshima "asa-hiru-yoru" http://asa-hiru-yoru.net/
Manabu Yamaguchi